top of page

ספר הפטרות על קלף

בכמה קהילות מעדות המזרח נוהגים לקורוא את ההפטרות מתוך ספר הפטרות המתון בתוך נרתיק מיוחד ומכובד. המהדרין קוראים את כל הפטרות השנה בכתב סת"ם ספרדי מתוך ספר המודפס על קלף ספר הפטרות מודפס על קלף בכתב סת"ם של ספר תורה, כולל טעמי המקרא. מכיוון שמנהגי עדות שונים בקריאת ההפטרה של שבתות השנה, יש לברר עם הרב שאליו תורמים לגבי הגייה ושינויים לפי מנהג הקהילה. ניתן להתאים כל ספר הפטרות לדרישות הלקוח. להצעת מחיר ולפרטים נוספים: 052-7137843

bottom of page